Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengantar Ilmu Bahasa Arab 1 1
Ilmu Nahwu 2 2
Ilmu Sharaf 1 1
Ilmu Balaghah 1 1 1
Sastra Arab
Tadrib Lughawy 1 1
Bahasa Inggris 2 2 2 2 2 2 1 1
Bahasa Arab 2 2 2 2 2 2 2 2